God vannbehandling er lønnsomt

God vannbehandling er lønnsomt


Bransjen er lite oppdatert på vannbehandling. Dermed blir det mindre effektiv og mer kostbar drift.

Tekst: Stein Arild Iglebæk (Kulde og Varmepumper) 

Produktansvarlig, Ove Gudding

Ny veileder på trappene

Bransjen trenger sårt en felles veileder for korrekt valg av vannbehandling og metode. Den nye veilederen er heldigvis planlagt utarbeidet av Kompa når den nye standarden for Design av kjøleanlegg er på plass. I standarden er det foreslått tydeligere krav til vannbehandling, og en utfyllende veileder som tar utgangspunkt i de nye kravene vil bli et kjærkomment verktøy for alle.

Rensket opp i Bodø 

Gudding får støtte av prosjektleder Stein-Egil Helskog i PTG / Multi Kulde i Bodø, som blant annet har serviceavtale på klimaanlegget på kjøpesenteret City Nord i Bodø.
– Vi håper det blir større oppmerksomhet rundt viktigheten av å ha kontroll på væskekvaliteten i kjøle- og varmesystemer. Vi ser klare utfordringer med systemer som i dag ikke får noen form for behandling og hvordan det igjen kan føre til unødvendige kostnader i form av økt strømforbruk og høyere vedlikeholdskostnader, sier Helskog.

Kjøle og varmeanlegget på kjøpesenteret City Nord er, med sine kilometervis av rør og ledninger, den største klimainstallasjonen i Bodø. I forbindelse med oppgradering av systemene i fjor, oppstod en kompleks teknisk utfordring. To ulike glykoler var blitt fylt på over tid og mikset sammen i kjøleanlegget.

– Risikoen var å få koagulering av glykolene, noe som ville forhindre flow i systemet. To ulike typer glykol i mengder på 6000 og 9000 liter var blandet med hverandre i kjølesystemet. Løsningen var å tappe av glykolene og få renset systemet, samt å montere delstrøms magnetfilter, før det ble fylt på med ferdigblandet glykol, sier Helskog og fortsetter:

– Produktene vi har benyttet for rensing av kjøle- og varmesystemer på kjøpesenteret, som ble levert av Canes, har fungert utmerket. Til rensingen brukte vi MC5 Cleaner ifra Adey i en kombinasjon med magnetfilter fra samme produsent. Filteret hentet ut kilovis med jernoksid og slamavfall som ble fanget opp i magnetfilteret og senere deponert i egen beholder til lokalt restavfall. Vi brukte også en vibrator fra Adey til bruk på vekslere og radiatorer. Resultatet var en bedre virkningsgrad på heteflater, flow i systemet og ikke minst bedre utnyttelse av energikilder i varmeanlegget ved at det forbruker mindre energi, og dermed slipper ut mindre CO2, forteller Helskog.

City Nord Tromsø

Problem med tilsmussing

Dagens varmeanlegg er en helt annen type anlegg med lav flow, lavtemperatur og pumper som står stille store deler av året. Da blir det større risiko for at noe stopper opp, sier han i motsetning til eldre høytemperatur anlegg som tidligere kjørte 24/7 med tørrløpere og større dimensjoner i både ventiler og vekslere i motsetning til hvordan anlegg bygges i dag. Nå er det mindre dimensjoner i alle ledd.
Han forteller at en master-oppgave fra NTNU viser at det generelt er lagt inn 10 prosent dimensjonerende effekt for å kompensere for tilsmussing, men når man ser hva som virkelig finnes i rørene, skjønner man fort at 10 prosent spises opp til tilsmussing og svekket virkningsgrad.

 

Før og etter rens

Hovedårsaken til feil

– Erfaringer i rørleggerbransjen til driftsfeil på varme/-kjøleanlegg viser at ni av ti ganger har ekspansjonstanken vært defekt eller ute av drift/ feil stilt inn, sier Gudding og peker dermed på den mest vanlige årsaken til feil.

Ekspansjonstanken må sjekkes jevnlig og man må ha en serviceavtale på plass. Luft er neste punkt i et varme/-kjøleanlegg som må vies mye større oppmerksomhet. Kommunalt vann inneholder i snitt 11 % luft. Luft i et varmeanlegg vil kunne redusere effekten. Årsaken til dette er at pumper flytter på et volum, ikke en masse. Dersom det eksempelvis er 10 % luft i vannet, reduseres massestrømmen og dermed effekten til 90%.

Denne fasen hvor det er mye luft i anlegget er viktig å korte ned ved enten å få installert en vakuumavgasser, som midlertidig installasjon til luft er ute eller som en permanent løsning ofte i et større anlegg. På mindre og mellomstore anlegg er microbobleutskiller ideelt å benytte. Her ser Gudding en ny trend der rørleggere og installatører investerer i sin egen vakuumavgasser for utleie i den kritiske fasen. God delingsøkonomi i praksis. Det viktigste er å ha et skarpt fokus på anlegg fri for luft og sjekke varme/- kjøleanlegg med årlig serviceavtaler.

Gudding anbefaler huseiere av større anlegg å ta vannprøve regelmessig og sende den inn for analyse og få denne analysen tydet av f.eks. Kompa Analysesenter. Kompa kan da fastslå tilstand på anlegget om det må iverksettes tiltak. Noen ganger kan feilkilden skyldes forhold utenfor anlegget. Drikkevannet som fylles på anlegget kan vise seg å ha for høye verdier på for eksempel hardt vann/ mineraler. For å få et klart bilde, bør man ta flere vannprøver over tid og på den måten se endringen og forstå anlegget bedre.

– Kjemikalier har idag har fått en mye større rolle enn de har hatt tidligere. For eksempel er en 3 komponent korrosjons inhibitor og biocid viktige brikker for at vannkvalitet skal bli optimal og at anlegget skal fungere optimalt. Dette da i en kombinasjon med et sterkt magnetfilter, fortrinnsvis i fullstrøm på eldre anlegg eller delstrøm på nye anlegg. Kjemikaliene vil blant annet kjøpe varmeanlegget beskyttelsestid i den kritiske fasen før luft har forlatt anlegget, framholder Gudding.

En annen endring innen kjemikalier som ofte har mange myter og dårlig rykte på seg, er at kjemi i dag vs. gamle dager er 2 forskjellige generasjoner. Nå kan kjemikalier inneha BREEAM, CIAS og ISO sertifisering som sjekkes av UKAS sertifisert laboratorier etter faste rutiner. 

En myte er at kjemikalier er «farlige» og ikke skal inn i et varmeanlegg. «Kjemi» er ikke gule tønner med dødninghoder, men finnes i absolutt alt rundt oss. Når et produkt tilsettes for eksempel kalk er dette kjemi, når et annet «kun tilfører gass» er dette også kjemi. Vannet i anlegget, alle komponenter og driftsteknikere selv er kjemi.

Mange vegrer seg for ny teknologi innen vannbehandling fordi det ikke følger utdaterte beskrivelser eller rutiner. Den som tilslutt taper på dette er huseier og miljøet, avslutter Gudding.

 

Les mer om Canes Vannbehandling

Handle Vannbehandling i nettbutikken